ปัญหาที่เรามักพบได้บ่อยๆในการโคลนนิ่งเว็บไซต์ด้วย Plugin ชื่อ Duplicator คือ

ให้ทำแบบทดสอบเพื่อวัดผลความเข้าใจในหลักสูตร
X