เข้าสู่ระบบ

หลักสูตรการเรียน

บทเรียนภาษาเกาหลี
บทเรียนที่1 ตัวอักษรเกาหลี 00:08:00
บทเรียนที่2 พยัญชนะเกาหลี 00:11:00
บทเรียนที่3 การผสมคำ(พยัญชนะ+สระ) 00:08:00
บทที่4 การฝึกออกเสียง 00:04:00
บทเรียนที่5 ฝึกอ่านคำเกาหลี1 00:12:00
บทเรียนที่6 ฝึกอ่านคำเกาหลี2 00:15:00
0 ที่ได้ลงทะเบียนเรียน

ค้นหาหลักสูตร

รายละเอียดผู้สอน

© Copyright 2020 Doityourweb Co., Ltd.  
X