ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้เรียน และผู้เยี่ยมชม

ข้อตกลงและเงื่อนไข ของทาง ULEARN360 ให้ถือว่าผู้สมัครเรียนได้ทำความเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการของ ULEARN360 ครบถ้วนก่อนการสมัครเรียน ดังนี้

 1. 1. การชำระเงิน มี 2 ช่องทาง
  1. 1.1. การชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงิน ผ่านทางธนาคารที่ทาง ULEARN360 กำหนด
  2. 1.2. การชำะรเงินผ่านช่องทางบัตรเครดิตด้วยพันธมิตรของเราคือ PayPal ซึ่งเป็นระบบที่ปลอดภัย และสามารถชำระบัตรเครดิตได้ทุกธนาคาร รวมถึงการผูกบัตรเครดิตกับสมาชิก PayPay ที่ปลอดภัยและสะดวกรวดเร็ว
 2. 2. หลังจากทำการชำระเงินเรียนร้อยแล้ว จะมีเงื่อนไขในการเข้าเรียนหลักสูตรของ ULEARN360 ตามประเภทการชำระเงินของผู้เรียนคือ
  1. 2.1. หากชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินผ่านช่องทางธนาคารที่เรากำหนด ผู้เรียนจะต้องทำการแจ้งการชำระเงินกับทาง ULEARN360 ผ่านทางหน้าเว็บไซต์โดยคลิกได้ที่นี่ หรือสามารถแจ้งการชำระเงินได้ที่ [email protected] หรือผ่านทางโทรศัพท์ตามเบอร์โทรที่เราแสดงไว้ที่หน้าแรก หรือสามารถแจ้งผ่านระบบ Live Chat ที่เราติดตั้งอยู่มุมขวาด้านล่าง โดยวิธีการชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินนี้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ทันทีที่ทางเจ้าหน้าที่ของ ULEARN360 ทำการอนุมัติให้ โดยก่อนการอนุมัติทางเจ้าหน้าที่ ULEARN360 จะทำการตรวจสอบยอดเงินโอนชำระเข้ามาก่อนทุกครั้ง ซึ่งกรณีเป็นเวลาทำการ จะสามารถใช้งานหรือเข้าเรียนได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ยกเว้นวันหยุดราชการ และหลังเวลาเลิกงาน อาจจะใช้เวลานานกว่านั้นเล็กน้อย
  2. 2.2 หากชำระเงินด้วยวิธีการผ่านระบบ PayPal หรือบัตรเครดิต ระบบจะทำการอนุมัติให้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการชำระเงินสำเร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผู้เรียนสามารถเข้าเรียนตามหลักสูตรที่เลือกเรียนได้ทันที ไม่ต้องรอการอนุมัติจากทาง ULEARN360 อีก
 3. 3. การเรียนการสอน
  1. 3.1. ULEARN360 ขอสงวนสิทธิ์ เป็นผู้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอนตามความเหมาะสม โดยเรามีทีมงานในการคัดเลือกผู้สอนที่ได้มาตรฐาน
  2. 3.2. กรณีระหว่างเรียน หรือสั่งซื้อหลักสูตรและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หากผู้สอนได้ยกเลิกการลงคอร์ส หรือหลักสูตรกับเราและได้ทำการถอนวีดีโอการสอนออกจากระบบ หรือหลักสูตรถูกทางทีมงาน ULEARN360 ทำการถอนออกเอง อันเนื่องมาจากสาเหตุที่ทางทีมงานได้ร่วมการพิจารณาและตัดสินให้ถอดออก ทาง ULEARN360 ยินดีคืนเงินให้กับผู้เรียนเต็มจำนวน โดยผู้เรียนสามารถแจ้งเราได้ทางช่องทาง Email : [email protected] หรือทางโปรแกรม Live Chat ที่เราติดตั้งที่มุมขวาล่าง หรือทาง [email protected] หรือทางโทรศัพท์ที่เราแสดงไว้ที่หน้าแรก หรือระบบ Ticket ที่เราสามารถตรวจสอบการให้บริการกับลูกค้าได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็ว
  3. 3.3. คอร์สเรียน หรือหลักสูตร ทั้งหมดจะถูกกำหนดโดยผู้สอน ซึ่งบางท่านอาจจะมีแบบทดสอบที่สร้างด้วยระบบของเรา และสามารถประมวณผลออกมาโดยอัตโนมัติ บางท่านอาจจะมีการเตรียมแบบทดสอบเป็น PDF File มาให้ผู้เรียนสามารถ Download เองได้ หรือบางท่านอาจจะไม่มีการเตรียมแบบทดสอบให้ ในส่วนนี้จะอยู่นอกเหนือการบริการของ ULEARN360
  4. 3.4. ULEARN360 ได้ทำการเตรียมระบบ Social Network เพื่อการสนทนากันภายในหลักสูตร หรือตามกลุ่มที่ผู้สอนได้สร้างไว้ เพื่อเป็นช่องทางให้กับผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสาร และสอบถามข้อมูล ข้อสงสัยกับผู้สอน หรือผู้เรียนในกลุ่มได้โดยตรง และมีระบบที่แจ้งเตือนเมื่อมีข้อความใหม่ให้ทราบ ซึ่งระบบนี้ทาง ULEARN360 เป็นเพียงผู้จัดเตรียม และนำเสนอถึงประโยชน์ให้กับผู้สอนได้ทราบเท่านั้น ทาง ULEARN360 ไม่สามารถออกกฏกติกาให้ผู้สอนทุกท่านเปิดช่องทางในการสื่อสาร หรือสอบถามข้อมูลได้ แต่เราจะ Convince หรือโน้มน้าวให้ผู้สอนได้เห็นถึงประโยชน์มากที่สุด
  5. 3.5. บางครั้งผู้สอนสามารถกำหนดการตั้งค่าหลักสูตรได้เองว่าผู้เรียนสามารถเรียนได้กี่ครั้ง หรือมีกำหนดระยะเวลา หรืออาจจะเรียนออนไลน์กับ ULEARN360 ได้ไม่จำกัด และผู้สอนอาจจะกำหนดระยะเวลาในการทำแบบทดสอบได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ และการตัดสินใจของผู้สอนในการนำเสนอรายละเอียดของหลักสูตรดังกล่าว
  6. 3.6. ลิขสิทธิ์ต่างๆในการเรียนการสอนเป็นความรับผิดชอบของทางผู้สอนเอง ดังนั้นหากผู้สอนได้ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือข้อตกลงหรือเงื่อนไขของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทย หรือไม่ล้วนเป็นความรับผิดชอบของผู้สอนโดยตรง ทาง ULEARN360 ไม่มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมินของผู้สอน แต่ทางเราจะดำเนินการถอดคอร์สเรียน หรือหลักสูตรออกทันทีหากพิสูจน์ทราบได้ว่าผู้สอนได้ทำการละเมิดจริง
  7. 3.7. ลิขสิทธิ์ หรือสื่อการเรียนการสอนต่างๆภายใต้ ULEARN360 ที่ถูกต้องตามกฏหมาย ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ ULEARN360 ดังนั้นห้ามมิให้บุคคลอื่นทำสำเนา ทำซ้ำ หรือเผยแพร่หลักสูตรโดยมิได้มีการอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง ULEARN360 ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายสูงสุด

4. การคืนเงินที่ชำระ:

(ก) กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทจะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ตามปกติแล้วผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนในรอบบิลถัดไป ในส่วนของค่า Convenience fee ที่ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยเรียกเก็บนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่คืนให้แก่ลูกค้า

(ข) กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเดบิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทจะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการคืนเงินตั้งแต่ 7-60 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center

(ค) กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทางการโอนเงิน, Internet Banking จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 5 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center (และมีการแจ้งเอกสารประกอบการคืนเงินครบถ้วน)

(ง) การคืนเงินทั้งหลายให้ทำโดยผ่านกลไกการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินสดเมื่อส่งมอบ การคืนเงินให้ทำผ่านการโอนเงินทางธนาคารเข้าบัญชีธนาคารของบุคคลทั้งนี้เมื่อได้ให้รายละเอียดบัญชีธนาคารที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่เรา

(จ) เราไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำระเงินอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือกระบวนการภายในของผู้ให้บริการการชำระเงิน

(ฉ) เราจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการคืนเงินที่เรียกเก็บโดยธนาคารและ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

(ช) เราขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขการดำเนินการคืนเงินในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าว

X